klongkaew2

Just another WordPress.com site

ศิลปะ ม 4

โครงสร้างรายวิชาศิลปะ 1     31101                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20  ชั่วโมง (คาบ)   เวลาเรียน  1  ชั่วโมง / สัปดาห์   

 จำนวน 0.5 หน่วยกิต                                                                คะแนนเก็บ 100  คะแนน

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

ชั่วโมง

น้ำหนัก

คะแนน

1

ทัศนธาตุกับ

การออกแบบ

 

1.1

ม.4/1

        หลักของการ ออกแบบที่ดีนอกจากแนวความคิด  รูปแบบวิธีการที่คิดขึ้นใหม่แล้ว  ยังมีทัศนธาตุเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละครั้งซึ่งในทัศนธาตุประกอบไปด้วย   รูปร่างรูปทรง  เส้น  สี  แสงเงา  เป็นต้น

4

30

2

ศัพท์ทัศนศิลป์

 

1.1

ม.4/2

 

     ในงานทัศนศิลป์แบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะของผลงาน  และแต่ละประเภทก็มีเทคนิค  วิธีการ  และคำศัพท์คำเฉพาะของแต่ละงานนั้นด้วย

2

10

3

ทัศนศิลป์ตะวันออก-และตะวันตก

 

1.2

ม.4/2

     งานในทัศนศิลป์ตะวันออก-และตะวันตกมีรูปแบบวิธีการที่ต่างกัน  ทั้งประเพณีและอารยธรรมต่างๆในการดำรงชีวิตที่ต่างกันนี้ทำให้  รูปแบบ  เทคนิควิธีการ  และเรื่องราวต่างกันออกไป

3

10

4

วงดนตรีกับบทเพลง 2.1
ม.4/1
ม.4/2
   วงดนตรี  เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บทเพลงมีความสมบูรณ์  รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี  ความเข้าใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3

20

5

ยุคสมัยทางดนตรีไทยและสากล 2.2
ม.4/1
  ยุคสมัยของดนตรีไทยและดนตรีสากลมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันในด้านใด

2

10

6

หลากหลายรูปแบบนาฏศิลป์ 3.1

ม.4/1

 

 

    นาฏศิลป์พื้นเมือง  นาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  มีรูปแบบ  และประเภทของการแสดงที่แตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นประเภทเดี่ยว  ประเภทคู่  ประเภทหมู่  ทั้งนี้คือสิ่งที่ทำให้นาฏศิลป์มีระบบในการแสดงที่ดีขึ้น

3

10

7

สร้างสรรค์ผลงานในการจัดการแสดง 3.2

ม.4/1

    การสร้างงานการแสดง  จำเป็นที่จะต้องระดมความคิด  จินตนาการ  โดยกลุ่มผู้ร่วมงาน และใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  และสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้น  มาใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานในการจัดการแสดง

 

3

10

 

 

โครงสร้างรายวิชาศิลปะ 2  ศ 31102             กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20  ชั่วโมง          เวลาเรียน  2  ชั่วโมง / สัปดาห์   จำนวน   0.5   หน่วยกิต                                                     คะแนนเก็บ     100      คะแนน

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

ชั่วโมง

น้ำหนัก

คะแนน

1

วิเคราะห์ ประเมินและวิจารณ์งาน      ทัศนศิลป์ 1.1

ม.4/3

ม.4/9

 

          การสร้างงานทัศนศิลป์ในระดับนักเรียนนักศึกษา  ควรศึกษารูปแบบจากงานหรือบุคคลที่เราสนใจการสร้างงานไมว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เทคนิคแนวความคิดและวิธีการถ่ายทอด  เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานของตน   ตลอดจนสามารถวิเคราะห์  ประเมิน  และวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้

7

40

2

วงดนตรีกับบทเพลง 2.1

ม.4/4

   วงดนตรี  เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บทเพลงมีความสมบูรณ์  รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี  ความเข้าใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3

20

3

บรรเลงประยุกต์ 2.1

ม.4/5

 

    บทเพลงที่เคยได้รับฟังส่วนใหญ่  สามารถนำมาเป็นโครงสร้างในการสร้างเพลงใหม่ๆ โดยยึดหลักประพันธ์ทางดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทย  และดนตรีสากล

3

10

4

ย้อนยุคสมัยดนตรี 2.2
     ม.4/3

 

    เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรี เกี่ยวกับเครื่องดนตรี  วงดนตรี  ภาษา
เนื้อร้อง สำเนียง และองค์ประกอบบทเพลง

2

10

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

ชั่วโมง

น้ำหนัก

คะแนน

5

หลากหลายรูปแบบนาฏศิลป์ ศ 3.1

ม 4/3

 

    นาฏศิลป์พื้นเมือง  นาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  มีรูปแบบ  และประเภทของการแสดงที่แตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นประเภทเดี่ยว  ประเภทคู่  ประเภทหมู่  ทั้งนี้คือสิ่งที่ทำให้นาฏศิลป์มีระบบในการแสดงที่ดีขึ้น

2

10

6

การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ศ 3.2
ม 4/4

 

 

  นาฏศิลป์ไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

3

10

 

 

 

 

 

 

 

 

โฆษณา

« วิชาศิลปะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: