klongkaew2

Just another WordPress.com site

ศิลปะ ม1

โครงสร้างรายวิชาศิลปะ 1    21101                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        ภาคเรียนที่ 1   เวลา  40  ชั่วโมง         เวลาเรียน  2  ชั่วโมง / สัปดาห์        จำนวน   1   หน่วยกิต                                                            คะแนนเก็บ   100  คะแนน

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1 ความเหมือนความแตกต่างของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม 1.1
ม1/1
    มนุษย์เราได้นำเอารูปแบบ  ลักษณะสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุต่างๆมาประกอบกับเรื่องราว แนวคิดของผู้ที่ถ่ายทอดงาน

4

10

2

หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 1.1 ม1/2

1.2
ม.1/1

    เอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุลเป็นส่วนสำคัญของหลักการจัดภาพ  เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ตามที่ผู้สร้างสรรค์งานต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราว

6

20

3

ทัศนียภาพ 3 มิติ 1.1 ม1/3
ศ1.2
ม.1/1
        งานทัศนศิลป์ที่เป็นรูปเกี่ยวกับทัศนียภาพ  นอกจากสีที่ทำให้ภาพดูสวยงามตามธรรมชาติแล้วนั้น  แสงเงายังมีส่วนช่วยเพิ่มความเหมือน  เกิดมิติในภาพ  และทำให้ความรู้สึกถึงการรับรู้ได้ตรงตามความต้องการถ่ายทอดของผู้สร้างงาน 

10

20

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

4

ดนตรีสร้างสรรค์ 2.1ม.1/1,  ม.1/2
ศ 2.2
ม. 1.1
        เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  ทั้งโน้ตไทย  โน้ตสากล  การขับร้อง  การใช้เครื่องดนตรี  เหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของดนตรีและการถ่ายทอดทางดนตรี  ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้อง  ทำนองมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น  บทบาทและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคม

4

10

5

หรรษาขับร้อง 2.1ม.1/3, ม.1/4

 

        การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลงพื้นบ้าน    เพลงไทยเดิม  เพลงประสานเสียง    เพลงรูปแบบ ABA  และเพลงประกอบการเต้นรำ  ล้วนประกอบไปด้วยเนื้อหา  เสียง  และองค์ประกอบของดนตรี  ซึ่งเราต้องสามารถฟังแล้วประเมินเนื้อหา  คุณภาพงานดนตรีหรือเพลงได้ จัดประเภทของวงดนตรีไทยได้

8

20

6

การแสดงนาฏศิลป์กับชีวิตประจำวัน 3.1  ม.1/1

 

    ในปัจจุบันนักแสดงที่เราชื่นชอบจะมีบทบาทและอิทธิพลต่อผู้ชมหรือเยาวชนเป็นอย่างมาก  ฉะนั้น   เราควรคำนึงถึงบทบาท      วิเคราะห์  พิจารณาประวัตินักแสดง  การปฏิบัติตนของผู้ชมและผู้แสดงที่ดี

4

10

7

นาฏยศัพท์ 3.1
     ม.1/2
3.2
     ม.1/2
  ศัพท์ทางการละครในการแสดงมีความสำคัญต่อนักแสดงและผู้ชม พื้นฐานศัพท์ทางนาฏศิลป์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึง เพื่อให้เข้าใจการแสดงมากยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน  ละครไทย ละครพื้นบ้าน

4

10

โฆษณา

« วิชาศิลปะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: