klongkaew2

Just another WordPress.com site

แผนการสอน

การวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
หน่วยที่ 1

มาตรฐาน

ความคิดรวบยอด

สาระการเรียนรู้

นำไปสู่

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มฐ. ศ1.1
   ม. 2/1
ม. 2/3
-ทัศนธาตุ
-เทคนิคการวาดภาพ
-รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์
-เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย
-ความสามารถในการใช้ทักษะ -มีวินัย-ใฝ่เรียนรู้

-มุ่งมั่นในการทำงาน

-แบบฝึกหัด
-ปฏิบัติงาน
-ศึกษารูปแบบงานทัศนศิลป์
-ปฏิบัติใบงาน
-สังเกต
-ประเมิน 

                                 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทัศนธาตุกับรูปแบบงานศิลปะ

รหัส-ชื่อรายวิชา  ศ 22101        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่   1           เวลา         10         ชั่วโมง
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม.2/1 บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ

ศ 1.1 ม. 2/3  วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น  3  มิติ

สาระสำคัญ

ทัศนธาตุเป็นองค์ประกอบพื้นฐานทำให้เกิดงานทัศนศิลป์  และอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างและคล้ายคลึงกัน  เราควรเรียนรู้และทำความเข้าใจทัศนธาตุเพื่อจะได้แยกแยะความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมได้

การวาดภาพหุ่นนิ่งหรือทัศนียภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ในเมืองหรือตามธรรมชาติให้ออกมาสวยงามขึ้น  ต้องอาศัยหลักของทัศนียภาพเข้ามาช่วยเพื่อให้ภาพสมจริงเหมือนกับที่ตาเรามองเห็น

สาระการเรียนรู้

ความรู้

1. ตัวอย่างผลงานของศิลปินกับสิ่งแวดล้อม

2. ทัศนียภาพ

2.1 ทัศนียภาพบรรยากาศ

2.2 ทัศนียภาพที่เกิดจากเส้น

ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

การจำแนก  การให้เหตุผล  การสรุปความรู้  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การปฏิบัติ  การประเมินค่า

              สมรรถนะสำคัญของนักเรียน

ความสามารถในการใช้ทักษะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

-ใบงานเรื่อง  ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

-ใบงานเรื่อง  การวาดภาพทัศนียภาพ

การประเมินผล

พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง จากใบงาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ให้นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับคำว่า  ศิลปะตามความเข้าใจและให้ครูบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพ

2. ให้นักเรียนจำแนกประเภทของงานศิลปะเป็นจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ดนตรี  นาฏกรรม  และวรรณกรรม

3. ให้นักเรียนออกไปสำรวจสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  และบรรยายลักษณะของจุด  เส้น  น้ำหนัก  พื้นผิว  และสี

4. ให้นักเรียนดูปกหนังสือเรียนวิชาต่าง ๆ  จากนั้นให้ร่วมกันอภิปรายว่าภาพที่อยู่บนปกประกอบด้วยสีอะไรบ้าง  แล้วจำแนกสีโทนร้อนและสีโทนเย็น

5. ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลงานศิลปินโดยใช้หลักทัศนธาตุ

6. ให้นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์กับสิ่งแวดล้อม

7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์กับสิ่งแวดล้อม

สื่อการเรียนรู้

1. บัตรคำ

2. งานทัศนศิลป์ในโรงเรียน

3. สิ่งของที่มีผิวลักษณะต่าง ๆ

4. กระดาษ

5. ภาพผลงานศิลปะ

6. ใบงาน

โฆษณา

« ศิลปะ ม2


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: