klongkaew2

Just another WordPress.com site

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระ ศิลปะ                                                                                                                     วิชาพื้นฐาน
รายวิชา ศิลปะ 3                                                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสวิชา ศ 32101                                                                                       เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียนที่ 1

                                             

                                                 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อวิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์  มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ  กระบวนการที่สูงขึ้น  ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เทคนิคและเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  วิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก
ศึกษาเพื่อจำแนกประเภทและรูปแบบของดนตรีทั้งไทยและสากล และอธิบายเหตุการณ์ที่คนต่างวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานดนตรีที่แตกต่างกัน เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบของดนตรีไทยและดนตรีสากลตามความชอบได้
ศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะในการแสดงที่หลากหลายรูปแบบ  สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ เปรียบเทียบการนำการแสดงไปใช้ในโอกาสต่างๆ  อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศในยุคสมัยต่างๆ

1.1      ม 5/3,ม 5/4, ม. 5/6 , ม. 5/7 1.2   ม.5/1   2.1   ม.5/3 , ม. 5/6  2.2 ม. 5/4
3.1 ม. 5/2, ม. 5/4  3.2 ม. 5/2
รวม   11   ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระ ศิลปะ                                                                                                                วิชาพื้นฐาน
รายวิชา ศิลปะ 4                                                                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัสวิชา ศ 32102                                                                                     เวลา 20 ชั่วโมง / ภาคเรียนที่ 2 

                                         คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสสร้างงานศิลปะ การจัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง  มีทักษะกระบวนการในการสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคที่หลากหลายหรือสร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพการ์ตูนล้อเลียน  เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบัน     ระบุงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่มีชื่อเสียงและบรรยายผลตอบรับของสังคม  มีจินตนาการ  ชื่นชอบ ต่อผลงานศิลปะ  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานทัศนศิลป์ มีความรัก และชื่นชม ความเป็นธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ งานของตนเองและผู้อื่นได้ มีความชื่นชมในศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล อย่างอิสระ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาให้สามารถร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง  สามารถสร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  และสามารถนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆได้ อย่างชำนาญ  วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้  อธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม  กับชีวิตประจำวัน
ศึกษาเพื่อวิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร  บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย  แสง  สี  เสียง  ฉาก  อุปกรณ์และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง  พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง นำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย ให้คงอยู่คู่วัฒนธรรมการแสดงของไทยต่อไป
ศ 1.1      ม 5/11  1.2   ม.5/2   2.1   ม.5/7  2.2  ม. 5/5
3.1 ม. 5/5, ม. 5/6
รวม   6   ตัวชี้วัด

โฆษณา

« ศิลปะ ม5


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: