klongkaew2

Just another WordPress.com site

แผนการสอน

รายวิชาเพ่ิมเติม
ประติมากรรม ศ30207

                                                           กลุ่มสาระ ศิลปะ วิชาเพิ่มเติม
รายวิชา     ประติมากรรม                                                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
รหัสวิชา ศ 30207                                                                                                    เวลา 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน

                                                 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจประวัติความเป็นมา  ยุคสมัยของงานประติมากรรม
รู้และเข้าใจพื้นฐานงานประติมากรรม   งานแกะสลักประเภทต่างๆ  สร้างสรรค์งานประติมากรรมทั้งไทยและสากลได้    สร้างสรรค์งานประติมากรรมด้วยวัสดุที่หลากหลายและนำวัสดุภายในท้องถิ่นมาสร้างงานปั้นได้อย่างเหมาะสม  คิดวิเคราะห์นำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีคุณค่า พัฒนางานของตนเองให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู่อื่น และนำไปประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ชื่นชอบในงานประติมากรรม หวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ  อนุรักษ์งานประติมากรรมให้สืบสานจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

ผลการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม  ประติมากรรม ( ศ 30207 )

  1. รู้แลเข้าใจประวัติความเป็นมา ยุคสมัยของงานประติมากรรม
  2. รู้และเข้าใจรูปแบบงานประติมากรรม
  3. สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมด้วยรูปแบบที่ถนัดได้
  4. สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบใหม่ได้
  5. สามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาผสมผสานกับงานประติมากรรมได้อย่างลงตัว
  6. สร้างเครื่องมือในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมอย่างง่ายๆได้


                                                                               การวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

 

 

มาตรฐาน

ความคิดรวบยอด

สาระการเรียนรู้

นำไปสู่

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดกิจกรรมเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.1  , ศ1.2 เรียนรู้รูปแบบงานประติมากรรม – ลักษณะงานประติมากรรม
-วิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม- ประติมากรรมกับความพอเพียง
ความสามารถในการใช้ทักษะ   – มีวินัย-ใฝ่เรียนรู้

– มุ่งมั่นในการทำงาน

 

 

-ประติมากรรมลอยตัว
-ประติมากรรมจากกระดาษ
–  รูปแบบงานประติมากรรมแต่ละประเภท
–  สร้างสรรค์งานประติมากรรมด้วยวัสดุเหลือใช้


     โครงสร้างรายวิชาศิลปะเพิ่มเติม ประติมากรรม ศ 30207        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/2     ภาคเรียนที่ 2    เวลา 40  ชั่วโมง (คาบ)   เวลาเรียน  2  ชั่วโมง / สัปดาห์
จำนวน 1.0 หน่วยกิต            คะแนนเก็บ 100  คะแนน

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา

ชั่วโมง

น้ำหนัก

คะแนน

1

รู้จักประติมากรรม -รู้แลเข้าใจประวัติความเป็นมา ยุคสมัยของงานประติมากรรม    ประวัติความเป็นมาของงานประติมากรรม รูปแบบของงานประติมากรรม

4

10

2

ประติมากร -รู้และเข้าใจรูปแบบงานประติมากรรม
-สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมด้วยรูปแบบที่ถนัดได้
   งานประติมากรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นูนต่ำ นูนสูง  ลอยตัว  วิธีการสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้วัสดุเนื้ออ่อนขึ้นรูป  หรือใช้กระบวนการหล่อ  การแกะ

10

40

3

ผสมผสาน -สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบใหม่ได้     กระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ใช้กระบวนการทางบวกหรือทางลบ   และการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานประติมากรรมด้วยวัสดุอื่น

8

20

4

โครงงานประติมากรรม -สามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาผสมผสานกับงานประติมากรรมได้อย่างลงตัว    งานประติมากรรมเป็นผลงานศิลปะ 3 มิติ ที่สามารถมองเห็นได้รอบด้าน การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่โดยคำนึงถึงท้องถิ่นที่อาศัย  ความพอเพียงในความเป็นไทย และการสร้างสรรค์ให้เกิดความลงตัว  เป็นการฝึกทักษะในการทำงานประติมากรรมและยังนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างรายได้อีกทาง

18

30

 

                                                        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รู้จักประติมากรรม

รหัส-ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม ประติมากรรม  ศ 30207                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2    ภาคเรียนที่   2                                        เวลา         4            ชั่วโมง
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

 มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

                ผลการเรียนรู้
              -รู้แลเข้าใจประวัติความเป็นมา ยุคสมัยของงานประติมากรรม

 สาระสำคัญ
               ประวัติความเป็นมาของงานประติมากรรม รูปแบบของงานประติมากรรม

                 สาระการเรียนรู้

 ความรู้
              ประติมากรรมเป็นงาน 3 มิติ แบ่งออกเป็นประเภทนูนต่ำ  นูนสูงและลอยตัว  ซึ่งมีรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะอยู่ 2 แบบ คือ แบบรูปธรรม  และนามธรรม

ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การจำแนก   การให้เหตุผล   การสรุปความรู้
สมรรถนะสำคัญของนักเรียน

ความสามารถในการใช้ทักษะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน    

        ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

ตัวอย่างผลงานประติมากรรมของศิลปิน  แต่ละยุคสมัย

    การประเมินผล

                แบบสังเกตพฤติกรรม

                                                  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…………..                       หน่วยที่……………….

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรม

ความสนใจ

การแสดงความคิดเห็น

การตอบ

คำถาม

การรับฟังความคิดเห็น

ทำงาน

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย

รวม

๒๐

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

คะแนน  1-5   ปรับปรุง

คะแนน  6-10  พอใช้

คะแนน  11-15  ดี

คะแนน  16-20  ดีมาก

ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต

(………………………….……)

                                                                                                                             …………/…………/………..

 

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.  ให้นักเรียนดูภาพผลงานประติมากรรมของศิลปิน  ทั้งไทยและสากล ในแต่ละยุคสมัย
2.  ให้นักเรียนศึกษารูปแบบงานประติมากรรมในภาพ
3.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงานประติมากรรมของศิลปินเกี่ยวกับรูปแบบงาน
4.  ครูอธิบายรูปแบบงานศิลปะ  แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบรูปธรรม  และ นามธรรม
5.  ครูให้นักเรียนดูผลงานประติมากรรมแบบรูปธรรมและนามธรรมจากสื่อICT
6.  ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบงานประติมากรรม แบบนามธรรมและรูปธรรม  ถึงความแตกต่างของผลงาน
7.  ครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานประติมากรรมที่ได้ดูจากสื่อ ICT
8.  ครูให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานประติมากรรมรูปแบบรูปธรรมและนามธรรม จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่น  ห้องศิลปะ  ห้องสมุด  ห้องICT

                 สื่อการเรียนรู้

1.   ภาพผลงานประติมากรรมของศิลปิน
2.   วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์งาน
3.   หนังสือศิลปะ
4.  เว็ปไซร์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ
5.  ห้องสมุด
6.  ห้องศิลปะ
7.   ห้อง ICT

ลงชื่อ  นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง ผู้สอน

โฆษณา

« ศิลปะ ม5


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: