klongkaew2

Just another WordPress.com site

หน่วยที่ 3 ผสมผสาน

                                                        หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผสมผสาน

รหัส-ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม ประติมากรรม  ศ 30207                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2    ภาคเรียนที่   2                                        เวลา        8             ชั่วโมง
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

 มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

                ผลการเรียนรู้
                 สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบใหม่ได้

               สาระสำคัญ
              กระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรม  ใช้กระบวนการทางบวกหรือทางลบ  และการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานประติมากรรมด้วยวัสดุอื่น

           สาระการเรียนรู้
              – ประติมากรรมกับความพอเพียง
โครงงานศิลปะ

            ความรู้
             การสร้างสรรค์งานประติมากรรมมีหลากหลายวิธี

ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การจำแนก   การให้เหตุผล   การสรุปความรู้
สมรรถนะสำคัญของนักเรียน

ความสามารถในการใช้ทักษะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน    

 

        ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

โครงงาน papermache

    การประเมินผล

                แบบสังเกตพฤติกรรม

                                                  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…………..                       หน่วยที่……………….

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

พฤติกรรม

ความสนใจ

การแสดงความคิดเห็น

การตอบ

คำถาม

การรับฟังความคิดเห็น

ทำงาน

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย

รวม

๒๐

เกณฑ์การให้คะแนน   ระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

คะแนน  1-5   ปรับปรุง

คะแนน  6-10  พอใช้

คะแนน  11-15  ดี

คะแนน  16-20  ดีมาก

ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต

(………………………….……)

                                                                                                                        …………/…………/………..

 

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ให้นักเรียนดูภาพผลงานประติมากรรมสมัยใหม่  จาก google
2.  ให้นักเรียนศึกษารูปแบบงานประติมากรรมในภาพ
3.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลงานประติมากรรมสมัยใหม่  และรูปแบบการทำงานประติมากรรม
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1.  นักเรียนศึกษางาน  papermache  จาก youtube ใน klongkaew2 wordpress.com
2.  ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน papermache เพื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  จากวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ภายในสถานศึกษา,บ้าน,ชุมชน  เช่น  กระดาษหนังสือพิมพ์  กล่องลัง นิตยสารต่างๆ
3.   ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อสร้างสรรค์งาน papermache จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ,กล่องลัง นิตยสารต่างๆ โดยทำเป็นรูปแบบโครงงานยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
4 .  ครูให้นักเรียนช่วยกันออกแบบผลงานวางแผนโครงงานที่จะสร้างสรรค์จากกระดาษ papermache  โดยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์  ในห้องศิลปะ  ห้องสมุด  ห้องICT
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
1.  นักเรียนช่วยกันสรุปรูปแบบงาน papermache  เกี่ยวกับรูปแบบที่จะสร้างสรรค์
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกฝนนักเรียน
1.  นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน papermache  ดังนี้
–  กระดาษหนังสือพิมพ์  กล่องลัง  นิตยสารต่างๆ
–  กาวลาเท็กซ์
–  กรรไกรตัดกระดาษ
–  เทปกาว
2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำงานตามขั้นตอน ดังนี้
–   ออกแบบงาน  papermache
–   ร่างแบบลงในกระดาษลังเพื่อทำโครงสร้างชิ้นงาน
–   ตัดแบบตามที่ร่างประกอบเป็นชิ้นงานให้แข็งแรง
–  ฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นชิ้นเล็กๆ  นำไปติดลงบนแบบที่ประกอบไว้
–   ติดกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ฉีกประมาณ 6  ชั้น  เพื่อความคงทนของชิ้นงาน
–   นำไปตากแดดให้แห้ง  จากนั้นทาสีให้สวยงามพ่นด้วยสเปรย์เคลือบเงา
3.   นักเรียนช่วยกันจัดทำรูปเล่มโครงงาน
ขั้นที่ 5 ขั้นนำไปใช้
1.   นักเรียนอธิบายลักษณะงาน papermache ได้
2.  นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน papermache  รูปแบบใหม่ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการสร้างสรรค์จากกระดาษเหลือใช้เพื่อ
กิจกรรมเสนอแนะ
1.   กิจกรมสำหรับกลุ่มสนใจ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน papermache จากเว็บไซต์  หนังสือนิตยสารเกี่ยวกับงาน
papermache
2.  กิจกรรมฝึกทักษะเพิ่มเติม
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆเพิ่มเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน  และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

                 สื่อการเรียนรู้

1.   ภาพผลงานประติมากรรมสมัยใหม่
2.   วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์งาน
3.   หนังสือศิลปะ
4.  เว็ปไซร์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ
5.  ห้องสมุด
6.  ห้องศิลปะ
7.   ห้อง ICT

ลงชื่อ  นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง ผู้สอน

โฆษณา

« แผนการสอน


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: